จนกว่าจะพบกันอีก ฉันก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบของตัวเองให้ดีที่สุด🌸
thumb_up7thumb_downchat_bubble