“คนไทยต้องจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะท่านทรงทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ” “คนไทยต้องจงรักภักดีต่อทักษิณ เพราะทักษิณทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ” “คนไทยต้องไม่จงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 เพราะท่านไม่ได้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ” … 3 ประโยคนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยตรรกะชุดเดียวกัน แต่ไม่มีใครสักคนพูดทั้งสามประโยคนี้ร่วมกัน เพราะอะไร? เพราะสำหรับทุกคน ต้องมีอย่างน้อย 1 ประโยคที่ถูกมองว่าเป็นเท็จ… #logic #thailand #mindsth
thumb_up9thumb_downchat_bubble