403. เปลี่ยนความวิจิตรให้เป็นวินาศภัย เปลี่ยนความวิไลให้เป็นวิบัติฉิบหาย
thumb_up7thumb_downchat_bubble