Trần Đức Thảo NHỮNG LỜI TRĂNG TRỐI Table of Contents Lời Nhà xuất bản Ghi nhận Lời mở đầu để tái bản Chương 1: Định kiến với thứ triết học sách vở Chương 2: Tiếp cận thực tại đau đớn Chương 3: Cảnh giác với "Hiện tại sống động" Chương 4: Đãi ngộ hay bạc đãi? Chương...See more

thumb_upthumb_down

More from HoangLam

KẺ THÙ NÀO CỤ CŨNG OÁNH TUỐT…NHƯNG CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA CỤ OÁNH CỤ, THÌ CỤ… XIN HÀNG! (Nhạc sĩ Tô Hải) Nhật ký mở lại (lần thứ 70): KẺ THÙ NÀO CỤ CŨNG OÁNH TUỐT…NHƯNG CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA CỤ OÁNH CỤ, THÌ CỤ…. XIN HÀNG! Đáng lẽ theo câu nói của người Pháp có học “Paix aux morts”...See more

NHỮNG ĐỀ TÀI VỀ CÁ TÍNH MIỀN NAM Cá tính miền Nam không phải là những nét trừu tượng. Chúng ta cần trải qua một chặng đường quanh co làm công việc sưu tầm nghiên cứu, đưa ra bằng chứng cụ thể. Thái độ tốt nhứt là lạc quan, trầm tĩnh và kiên nhẫn. Chúng ta nên khẳng định: ...See more

More from HoangLam

KẺ THÙ NÀO CỤ CŨNG OÁNH TUỐT…NHƯNG CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA CỤ OÁNH CỤ, THÌ CỤ… XIN HÀNG! (Nhạc sĩ Tô Hải) Nhật ký mở lại (lần thứ 70): KẺ THÙ NÀO CỤ CŨNG OÁNH TUỐT…NHƯNG CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA CỤ OÁNH CỤ, THÌ CỤ…. XIN HÀNG! Đáng lẽ theo câu nói của người Pháp có học “Paix aux morts”...See more

NHỮNG ĐỀ TÀI VỀ CÁ TÍNH MIỀN NAM Cá tính miền Nam không phải là những nét trừu tượng. Chúng ta cần trải qua một chặng đường quanh co làm công việc sưu tầm nghiên cứu, đưa ra bằng chứng cụ thể. Thái độ tốt nhứt là lạc quan, trầm tĩnh và kiên nhẫn. Chúng ta nên khẳng định: ...See more