286 views

ช่องทางการร้องเรียนกรณีนักเรียนถูกคุกคาม

จากเหตุการณ์การคุกคามนักเรียนที่แสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกดดันจากโรงเรียน การข่มขู่คุกคามจากครูในโรงเรียน หรือการโดนคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไม่ให้นักเรียนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง DRG จึงได้แนะนำช่องทางการร้องเรียนกรณีนักเรียนถูกคุกคาม หรือถูกละเมิดสิทธิ ในการส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนดังนี้ 1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน Facebook Page: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน(TH), Thai Lawyers for Human Rights(EN) Twitter: @TLHR2014 โทร: 092-271-3172, 096-789-3173 . 2. ส่งหนังสือร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7211 . 3. ส่งหนังสือร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321 . 4. ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ศพค.) โทร. 02-288-5795 โทรสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน โทร 1579 หากต้องการดำเนินการเอาผิด ให้แจ้งต่อ ศพค. ให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีอาญาแก่ครูผู้กระทำ . โดยการส่งเรื่องร้องเรียนไป ผู้ร้องเรียนต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 1. ผู้ร้องเรียนต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นว่าถูกละเมิดสิทธิโดยใคร เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยประชาชนทั่วไป 2. ระบุชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน 3. ระบุชื่อผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิของผู้ร้องเรียน พร้อมแนบวิดีโอหรือภาพประกอบคำร้อง . DRG ขอยืนยันในเสรีภาพการแสดงออกของนักเรียนทุกคน และขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลการถูกคุกคามเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็ว Cr.กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG #Thailand #Mindsth #ช่องทางร้องเรียน #นักเรียนถูกคุกคาม

thumb_up42thumb_downrepeat12chat_bubble