48 views

VỌNG CỔ BUỒN. Đêm nghe khúc vọng cổ buồn Ca nhi vừa hát, lệ tuôn ròng ròng. "Ú liêu ú sáng" chưa xong "Xuân tình" nối khúc mà lòng xót đau. "Sương chiều" than thở với nhau "Khốc hoàng thiên" đó nát nhàu tình xưa. "Sâm thương" buồn mấy cho vừa "Trăng thu dạ khúc" vẫn chưa cạn dòng "Văn thiên tường" dạ long đong "Nặng tình xưa" bởi chẳng xong một lần. "Tọa ngọc lầu" nhìn sóng dâng Tấu lên "Lưu thủy hành vân" cho đời "Hoài lang dạ cổ" chơi vơi "Cao phi" xin kết cuộc chơi đêm này. Đêm nghe khúc vọng cổ say Giật mình thì đã sang ngày người ơi! (Những chữ trong ngoặc kép là tên các "Bài bản" của vọng cổ).

thumb_up11thumb_downrepeat2chat_bubble