CON NGƯỜI LÀ VẠN VẬT CHI LINH Man is the most precious life form and the highest of all creatures. Zhuan Falun_ The Third Talk_ Cosmic Tongues_ http://en.falundafa.org/eng/zfl_2018_3.html#7 Con người là trân quý nhất, là anh linh của vạn vật. Sách Chuyển Pháp Luân_Bài giảng thứ ba_Ngôn ngữ Vũ Trụ_ http://vi.falundafa.org/book/zfl_html/lecture3.html#7 人是最珍贵的,是万物之灵. 轉 法 輪_ 第三讲_ 宇宙语_ http://gb.falundafa.org/chigb/zfl.htm CHUYỂN PHÁP LUÂN Món quà đến từ Thiên Thượng Chân Thiện Nhẫn là đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và tự do, vượt qua giới hạn của thời gian – không gian, văn hóa, tôn giáo và chính trị. Đó là nội hàm căn bản của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp. Quyển sách không chỉ trình bày đơn thuần các khái niệm về khí công và tu luyện. Xuyên suốt qua 9 bài giảng là các nguyên lý sâu rộng, vén mở tất cả những ẩn đố của nhân loại và khoa học. Mang lại cho người đọc những cái nhìn mới về các “thời không”, thời gian và không gian, vũ trụ, vật lý, vật chất, năng lượng, nhân thể học, nguồn gốc của sinh mệnh, nguồn gốc của con người trên trái đất, nguồn gốc nguyên lai của tư tưởng con người, nhân quả luân hồi, quan to phước lớn, nghiệp bệnh, đói nghèo... Những ai có duyên phận đọc thì sẽ không uổng kiếp nhân sinh! Xem thêm chia sẻ về tu học Pháp Luân Đại Pháp: https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472

Get replies from creators like Vupro

thumb_upthumb_downchat_bubble
1600upvotes
13reminds

More from Vupro

Phần 8—Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Chính giải «Thánh Kinh_Khải Huyền») 18:01 “Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó.” 18:02 “Vị thiên sứ đó cất...See more

repeat

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tồn tại thêm được bao lâu? https://trithucvn.net/trung-quoc/dang-cong-san-trung-quoc-se-ton-tai-them-duoc-bao-lau.html Cộng sản Trung Quốc – gần đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình – là một trong những chế độ độc đảng kéo dài nhất trong lịch...See more

repeat

Falun Dafa, also known as Falun Gong, is a spiritual practice that millions around the world have made a part of their lives. Rooted in ancient tradition, it consists of two main components: self-improvement through the study of teachings, and gentle exercises and meditation. www.falundafa.org

More from Vupro

Phần 8—Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Chính giải «Thánh Kinh_Khải Huyền») 18:01 “Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó.” 18:02 “Vị thiên sứ đó cất...See more

repeat

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tồn tại thêm được bao lâu? https://trithucvn.net/trung-quoc/dang-cong-san-trung-quoc-se-ton-tai-them-duoc-bao-lau.html Cộng sản Trung Quốc – gần đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình – là một trong những chế độ độc đảng kéo dài nhất trong lịch...See more

repeat

Falun Dafa, also known as Falun Gong, is a spiritual practice that millions around the world have made a part of their lives. Rooted in ancient tradition, it consists of two main components: self-improvement through the study of teachings, and gentle exercises and meditation. www.falundafa.org