More from เรียกพ้มว่าแบ้กแบ้ก

repeat

ขอสัญญาว่า ถ้าโอกาสมาถึงเมื่อไหร่ เมื่อประชาชนปฏิวัติกันสำเร็จ จะเสนอให้โรงเรียนในประเทศไทย ยึดหลักการเรียนการสอนเหมือน ต่างประเทศ ในยุโรปที่เจริญๆ แล้ว Cr. Wiriyah Edozines โรงเรียนเราเต็มไปด้วย กฏระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งหลายเรื่องดูจะมากเกินไป หลายเรื่อง เป็นการละเมิด...See more

More from เรียกพ้มว่าแบ้กแบ้ก

repeat

ขอสัญญาว่า ถ้าโอกาสมาถึงเมื่อไหร่ เมื่อประชาชนปฏิวัติกันสำเร็จ จะเสนอให้โรงเรียนในประเทศไทย ยึดหลักการเรียนการสอนเหมือน ต่างประเทศ ในยุโรปที่เจริญๆ แล้ว Cr. Wiriyah Edozines โรงเรียนเราเต็มไปด้วย กฏระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งหลายเรื่องดูจะมากเกินไป หลายเรื่อง เป็นการละเมิด...See more