ไม่ใช่คนดี ไม่ใช่คนที่คิดทำอะไรเพื่อสังคมขนาดนั้น แต่จะให้นั่งดูประเทศพังไปกับการบริหารแบบนี้เฉยๆจริงๆดิ? คุณก็จะนั่งเฉยๆกันจริงดิ
120Upvotes
33Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Headache_Stencil

🇭🇰จีนเสนอออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ กระทบถึงสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในฮ่องกง #standwithhongkong “รัฐบาลฮ่องกงเร่งรับเอาคำนิยาม ‘ความมั่นคงแห่งชาติ’ ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่คลุมเคลือและครอบคลุมไปหมดทุกด้าน มาจำกัดเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ” กฎหมายใหม่นี้ จะทำให้รัฐบาลฮ่องกงต้องก่อตั้งและเสริมสร้างกลไกและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งยังเรียกร้องให้ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงรายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงแห่งชาติและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ และกฎหมายห้ามการกระทำละเมิดความมั่นคงแห่งชาติให้แก่รัฐบาลกลางเป็นระยะๆ และจะให้อำนาจรับผิดชอบกับรัฐบาลกลางของจีนในการดำเนินมาตรการความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงด้วย #mindsth #thailandstandwithhongkong #milkteaalliance
96 views ·

More from Headache_Stencil

🇭🇰จีนเสนอออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ กระทบถึงสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในฮ่องกง #standwithhongkong “รัฐบาลฮ่องกงเร่งรับเอาคำนิยาม ‘ความมั่นคงแห่งชาติ’ ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่คลุมเคลือและครอบคลุมไปหมดทุกด้าน มาจำกัดเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ” กฎหมายใหม่นี้ จะทำให้รัฐบาลฮ่องกงต้องก่อตั้งและเสริมสร้างกลไกและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งยังเรียกร้องให้ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงรายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงแห่งชาติและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ และกฎหมายห้ามการกระทำละเมิดความมั่นคงแห่งชาติให้แก่รัฐบาลกลางเป็นระยะๆ และจะให้อำนาจรับผิดชอบกับรัฐบาลกลางของจีนในการดำเนินมาตรการความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงด้วย #mindsth #thailandstandwithhongkong #milkteaalliance
96 views ·