More from หอมเดียง🧅

ประเทศไทยที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ไม่จริง ทุกคนรู้ ทั่วโลกรู้ ฉันใช้สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตลอด เพราะฉันคือสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมบูรณาญาสิทธิราชย์แปลว่าระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศฉันไม่ยอมไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรอกค่ะ"สิตางศุ์ บัวทองไม่ได้กล่าวไว้" #mindsth

จีงงง

#Mindsth #We_Want_Thai_Hashtags ระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆ คนสู้ถูกยิงตาย คนอธิบายถูก112

More from หอมเดียง🧅

ประเทศไทยที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ไม่จริง ทุกคนรู้ ทั่วโลกรู้ ฉันใช้สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตลอด เพราะฉันคือสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมบูรณาญาสิทธิราชย์แปลว่าระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศฉันไม่ยอมไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรอกค่ะ"สิตางศุ์ บัวทองไม่ได้กล่าวไว้" #mindsth

จีงงง

#Mindsth #We_Want_Thai_Hashtags ระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆ คนสู้ถูกยิงตาย คนอธิบายถูก112