การรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นจุดเริ่มต้นของการยึดอำนาจประชาชนที่ผลของมันยังคงส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม และในขณะเดียวกันเดือนพฤษภาคมก็ยังมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญอีก 2 เหตุการณ์ คือ การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และ เหตุการณ์พฤษภาเลือด ในปี 2535 อีกด้วย เหตุการณ์เหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน

Get replies from creators like 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧💡𝘌𝘕𝘍...

thumb_upthumb_downchat_bubble
23upvotes
10reminds