@pavin
  • verified_user
·

Royalists Marketplace จงเจริญ

Get replies from creators like Pavin Chachavalpongp...

thumb_upthumb_down
635upvotes

More from Pavin Chachavalpongpun

บทความผมเช้านี้เรื่องการเพิ่มอำนาจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ นอกจากแทรกแซงรัฐธรรมนูญแล้ว วชิราลงกรณ์ยังปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจขององคมนตรี โล๊ะคนเก่าที่เคยทำงานกับพ่อ แต่งตั้งคนใหม่ที่ใกล้ชิดกันตัวเองและมีคอนเนคชั่นกับ คสช ขณะเดียวกัน แม้เปรมยังเป็นประธานองคมนตรี...See more

ขอแจ้งในฐานะบรรณาธิการครับ คอลัมน์ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ จาก Young Academic's Voice มาเป็น TRENDSETTERS ที่ Kyoto Review of Southeast Asia มีบทความใหม่ประจำวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เรื่องความตื่นตัวและความเท่าเทียมกันทางเพศในนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซีย ดาวน์โหลดฟรีครับ I am pleased to...See more

More from Pavin Chachavalpongpun

บทความผมเช้านี้เรื่องการเพิ่มอำนาจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ นอกจากแทรกแซงรัฐธรรมนูญแล้ว วชิราลงกรณ์ยังปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจขององคมนตรี โล๊ะคนเก่าที่เคยทำงานกับพ่อ แต่งตั้งคนใหม่ที่ใกล้ชิดกันตัวเองและมีคอนเนคชั่นกับ คสช ขณะเดียวกัน แม้เปรมยังเป็นประธานองคมนตรี...See more

ขอแจ้งในฐานะบรรณาธิการครับ คอลัมน์ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ จาก Young Academic's Voice มาเป็น TRENDSETTERS ที่ Kyoto Review of Southeast Asia มีบทความใหม่ประจำวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เรื่องความตื่นตัวและความเท่าเทียมกันทางเพศในนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซีย ดาวน์โหลดฟรีครับ I am pleased to...See more