GỬI DƯ LUẬN VIÊN BÁM THEO REPORT MÌNH - ĐỪNG CHỌT VÀO TỔ ONG! Thứ nhất mình nói rõ cho các bạn là Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến truyền kì về ông bị thay đổi. Đối với thời đại 4.0 này, Gia Cát Lượng...See more

Get replies from creators like Dr. Thuy Trang Nguye...

thumb_upthumb_downchat_bubble
119upvotes
1downvote
10reminds