Lynnpham

@Lynnpham
Chúng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp nhưng chúng ta cần “đạo đức” để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. We might not be intelligent and pretty as we expected, but we need “a private morality” to nourish “ a beautiful Soul“
Subscribers354
Subscriptions165
Views29.66k
Type: All
Chúng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp nhưng chúng ta cần “đạo đức” để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. We might not be intelligent and pretty as we expected, but we need “a private morality” to nourish “ a beautiful Soul“
Subscribers354
Subscriptions165
Views29.66k