locklời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning ) Members Only
Join @Thanh1's lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning ) Membership to see this post

@thanh1

“Những tư tưởng lớn thường gặp sự chống đối bằng bạo lực của những tư tưởng tầm thường”. "Great thoughts often encounter the violent opposition of trivi

1372Upvotes
6Downvotes
178Reminds
1Quote

More from lời hay ý đẹp

22.54k views ·

“Quyền lực mà không có sự khôn ngoan cũng giống như cây rìu nặng mà không có lưỡi, thích hợp để đập giập hơn là mài bén”. Anne Bradstreet

7.01k views ·

“Nếu có thể trút bỏ những nỗi buồn của ngày hôm qua, thì bạn sẽ dành nhiều chỗ hơn cho niềm vui của ngày hôm nay”. Jenni Young McGill

2.53k views ·

More from lời hay ý đẹp

22.54k views ·

“Quyền lực mà không có sự khôn ngoan cũng giống như cây rìu nặng mà không có lưỡi, thích hợp để đập giập hơn là mài bén”. Anne Bradstreet

7.01k views ·

“Nếu có thể trút bỏ những nỗi buồn của ngày hôm qua, thì bạn sẽ dành nhiều chỗ hơn cho niềm vui của ngày hôm nay”. Jenni Young McGill

2.53k views ·