explicitClick to confirm you are 18+

MINDS REQUIRES NO PERSONAL INFORMATION, PAYS FOR CONTENT. REALLY? SOLUTIONS? “Minds không yêu cầu thông tin cá nhân, trả tiền cho bài đăng”. Điều này có thật không? Đâu là lời giải đáp?

dragonAug 19, 2018, 6:32:33 PM
thumb_up120thumb_downmore_vert

                                     Vietnamese translation: TheDust79

Minds.com has launched. Minds was in Beta in 2016-2017, and is now out of Testnet, having moved to the Ethereum token system on August 15th, 2018. It has clearly meant every one of its promises, because for years it kept them all. In addition to open source, crypto and freedom of speech, it promised payment for content creation, optional anonymity and no Minds requests for personal information. In Beta, it delivered. The problem is spam. Spammers are a threat to Minds' "payment for work" because spammers by definition cheat, game that system. Since Minds moved to the Ethereum system, the stakes for enforcing honesty could not be higher.

Minds đang khởi động. Minds.com đã trong giai đoạn thử nghiệm vào khoảng năm 2016-2017, và bây giờ nó đang trong mạng Testnet và sắp chuyển sang hệ thống mạng Ethereum vào ngày 15 tháng 8, 2018. Minds chân thành trong những lời hứa của mình vì họ đã giữ những lời hứa đó trong nhiều năm qua. Ngoài mã nguồn mở, hệ thống mã hoá và tự do ngôn luận thì Minds còn hứa hẹn thanh toán cho việc tạo nội dung, ẩn danh tuỳ thích và Minds không hề yêu cầu thông tin cá nhân. Trong phiên bản thử nghiệm, Minds đã thực hiện điều này. Tuy nhiên vấn đề ở đây là tin rác (spam). Những người tạo tin rác là một mối đe doạ cho việc trả thưởng của Minds vì họ đã lừa đảo, chơi trò bịp bợm, gian lận đối với hệ thống trả thưởng này. Kể từ ngày 15 tháng, Minds sẽ chuyển từ mạng thử nghiệm Testnet sang hệ thống Ethereum và điều này sẽ làm cho sự trung thực của người dùng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

The spammers are the enemy here, not Minds. If the pool of tokens handed out each day is to be fair and honest, Minds does need to control cheaters. Minds management apparently sees itself as caught between:

1) its promises to pay for our work and not request personal information and

2) its promise to us of -- and its own need for -- site security.

That is a conundrum, unquestionably. What some users do question is Minds' solutions.

Những người gửi thư rác mới là kẻ thù ở đây chứ không phải Minds. Nếu tổng số tokens được phát ra mỗi ngày dựa trên sự công bằng và trung thực thì Minds đã không cần kiểm soát người dùng gian lận. Sự quản lý của Minds dường như gặp khúc mắc giữa:

1) Lời hứa sẽ trả lương và không yêu cầu thông tin cá nhân

2) Lời hứa của họ với chúng ta và nhu cầu của chính họ về việc bảo mật trang web

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một câu hỏi hóc búa. Những thắc mắc của người dùng sẽ là những giải pháp dành cho Minds.

Here's what has happened:

Đây là những gì đã diễn ra:

PAYMENT FOR WORK [VIỆC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI DÙNG]

Minds is the anti-Facebook, the first open source challenge to it. Facebook bases its profit on getting free content from its users while it sells its users' personal information to global corporations, political groups and the NSA or whatever government spy system the host country prefers. Most recently, Facebook is trying to talk global banks into giving Facebook account data for all Facebook users.

In strong contrast, Minds does not spy, sell us, or play along with dictatorships.

Minds là một mạng lưới đối đầu với Facebook, một mạng với mã nguồn mở đầu tiên thách thức với Facebook. Facebook thu lợi nhuận từ việc nhận được nội dung miễn phí từ người dùng trong khi đó họ lại bán thông tin người dùng cho những tập đoàn toàn cầu, những tổ chức chính trị và cơ quan an ninh quốc gia (NSA) hoặc bất kỳ một hệ thống gián điệp chính phủ nào mà nước chủ nhà có thiện cảm. Gần đây Facebook đang cố gắng thương thảo với các ngân hàng toàn cầu về việc cung cấp dữ liệu tài khoản Facebook cho tất cả người dùng của họ.

Ngược lại hoàn toàn, Minds không làm công việc gián điệp, bán đứng người dùng hay hợp tác với những chế độ độc tài như thế.

More it asks no personal information and pays us for our productive time. Well. Er. Okay. Uh. As noted, formerly that was completely true.Trying to suppress a flood of spam, however, Minds has recently quit paying for those things that spammers frequently do, removing the incentive from them but in the process removing some payment from us.

Hơn thế nữa, Minds không yêu cầu thông tin cá nhân và trả tiền cho hoạt động của chúng ta. Như đã nói trước đây thì điều đó hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, trong việc gắng ngăn chặn những đợt spam lũ lượt, Minds gần đây đã huỷ bỏ việc trả tiền cho những bài đăng mà những spammer thường xuyên làm, loại bỏ ưu đãi cho họ nhưng trong quá trình đó thì lại liên luỵ đến chúng ta.

That is costing all of us. We on Minds were for example formerly paid in "points" (the placeholder for today's tokens) for our time. Points for time spent here easily mounted up, because some of us hung 8-12 hours a day (or more exactly a night) throughout Beta, helping out new people and/or writing and updating blog posts or crafting graphics.

Đó là chi phí dành cho tất cả chúng ta. Trên Minds, chúng ta là một ví dụ cho việc trả tiền bằng “số điểm” như trước đây (số điểm để đổi lấy số tokens hằng ngày) cho thời gian của chúng ta. Số điểm dành cho thời gian sử dụng dễ dàng tăng lên bởi vì một số trong chúng ta đã treo từ 8-12 giờ một ngày (chính xác hơn là một đêm) bằng cách giúp đỡ những người dùng mới, tạo các bài viết và cập nhật những blog hay làm những bài minh hoạ trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm.

None of that counts currently for reimbursement.

Hiện tại thì không có một khoản nào dành cho việc hoàn trả.

In Beta moreover we were paid for posts. Many of us curate news, bringing in quality stuff from all over, so being paid at least for posts was good.

Hơn thế nữa, trong giai đoạn thử nghiệm, chúng ta đã được trả tiền cho các bài đăng. Nhiều người trong số chúng ta đã cập nhật tin tức, mang lại những tin tức chất lượng từ khắp nơi để được trả những khoản tiền, ít nhất là cho các bài đăng tốt.

Then because of spammers that ended.

Rồi vì những người gửi tin rác không còn nữa.

What counts now is not our time, not our content creation, not our posting, but the responses to our posts, purportedly the correct measure of their quality.

Hiện tại thì những khoản nào không còn dành cho thời gian, không dành cho nội dung sáng tạo, cũng như không dành cho những bài đăng của chúng ta mà chúng dành cho những phản hồi của người đọc. Điều này được xem là thước đo chính xác về chất lượng của những bài viết của bạn.

But, well. not exactly....

Nhưng, khoan nào, điều này không chính xác…

Spammers started Liking everything on a channel at bot speed. Now, if a given reader Likes more than one thing that you post in a day,  only the person's first Like of your posts that day counts in reimbursing you for your work.

Những người gửi tin rác đã bắt đầu kết nối mọi thứ trên một kênh một cách “nhanh như chớp”. Ngay bây giờ, nếu một người like nhiều hơn một lần những bài mà bạn đăng trong một ngày thì hầu hết chúng sẽ không được ghi nhận. Chỉ có những lượt like đầu tiên của người đó mới được ghi nhận trong việc trả lương cho những bài đăng của bạn mà thôi.

Well, not even that anymore, not really....

Tốt thôi, điều đó thậm chí không còn nữa, tuy không phải hoàn toàn như vậy

ANONYMITY? [TÌNH TRẠNG ẨN DANH?]

Having withdrawn rewards from all the things that spammers (and we) are most likely to do -- blog posts, other posts, likes, etc. -- Minds was still plagued by spammers.

Việc rút tiền thưởng từ mọi thứ mà những người gửi tin rác (và cả chúng ta) làm hầu hết là từ - những bài blog, những bài đăng khác, lượt thích, v..v -- Minds vẫn bị cản trở bởi những người gửi thư rác.

Minds' newest gambit is therefore to form a unique identifying hash for each of us, based on a unique phone number. Responses to our posts, even new subscribers to our channels, now don't count unless our reader/listener/ viewers AND we are "registered". We and our subs and other readers moreover can "register" only by giving Minds personal information, a phone number.

Vì lẽ ấy, thủ thuật mới nhất của Minds là đã tạo ra việc xác thực cho mỗi người dùng bằng một số điện thoại duy nhất. Những sự phản hồi cho các bài đăng của chúng ta, thậm chí là của những người mới đăng ký các kênh của chúng ta bây giờ sẽ không được tính nếu các độc, khán, thính giả và chúng ta chưa được xác thực. Hơn thế nữa, ta và những người đăng ký kênh của chúng ta hay những độc giả khác có thể “xác thực” chỉ bằng cách cung cấp cho Minds thông tin cá nhân, đó là một số điện thoại.

Granted, Minds already required an email address, but that's easy to fluff with a throwaway email address. Minds Plus already provided you with the "option" of a "verified" badge. ("Submit a request and post your Minds channel link on at least two other social sites so we know that it is you. The Minds team will review the submission and verify that you actually are who you claim to be. This helps our community confirm that you are the real channel and not an imposter."). At least that has been optional. As to the phone number, Minds promises not to store it, and since Minds is open source you can see that it does not have any code for storing phone numbers.

Thừa nhận rằng Minds đã từng yêu cầu một địa chỉ email nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng vứt bỏ địa chỉ email đó một cách “nhẹ tựa lông hồng”. Minds Plus đã cung cấp cho bạn sự “tuỳ chọn” dành cho dấu tick xanh. (“Gửi yêu cầu và kết nối tài khoản Minds của bạn với ít nhất hai mạng xã hội khác để chúng tôi chứng thực đó là bạn. Minds sẽ xem xét nội dung bạn gửi và xác minh rằng thực sự là người đúng như những gì bạn tuyên bố. Điều này sẽ giúp cộng đồng của chúng tôi xác nhận rằng kênh của bạn là của chính chủ chứ không phải là của kẻ mạo danh”). Ít nhất đó là sự tuỳ chọn của bạn. Còn đối với số điện thoại thì Minds hứa hẹn rằng sẽ không lưu trữ nó và vì Minds là mã nguồn mở nên bạn có thể thấy rằng họ không có bất kỳ mã nào để lưu trữ số điện thoại.

The required phone number has hit stiff opposition from many. Minds has in response said that we could use someone else's phone or use a burner.

Việc yêu cầu số điện thoại này đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ số đông. Minds đã đáp lại rằng chúng ta có thể sử dụng số điện thoại của người khác hoặc dùng một số khuyến mãi.

Minds management protests moreover that we're not actually being forced to fork over our phone number. We can avoid giving our phone number by "opting out" -- forgoing being paid for any of our work and being paid for responding to the work of others. Worsening this in many eyes is the discrimination involved against people who are earning tokens for work on Minds rather than buying tokens with money found elsewhere. Losing all compensation for work on Minds may be a shock but is no real disincentive for those who buy ads with money that they earn elsewhere. They can still boost posts. Minds' withdrawing its payments is however harsh retribution for those who earn ads by socking work into Minds itself. They'll lose either

1) the constantly-retreating Minds promise to pay for work or

2) the newly-retreating Minds promise not to ask for personal information.

Trong khi sự quản lý của Minds bị phản đối rằng chúng ta không thực sự bị ép đến bước đường cùng là phải sử dụng số điện thoại của chính mình. Chúng ta có thể tránh cung cấp số điện thoại của mình bằng cách “chọng không tham gia” từ bỏ việc đang được thanh toán cho bất kỳ hoạt động nào của mình và chấp nhận hoàn trả việc thanh toán cho hoạt động của những người dùng khác. Tệ hơn trong mắt nhiều người đó là việc những người kiếm tokens nhờ hoạt động trên Minds được thiên vị hơn là việc mua tokens bằng tiền được tìm thấy ở nơi khác. Mất tất cả sự bồi thường cho hoạt động trên Minds có thể là một cú sốc nhưng điều đó không thực sự gây khó chịu cho những người mua quảng cáo bằng tiền mà họ kiếm được ở nơi khác. Họ vẫn có thể boost bài viết. Tuy nhiên, việc rút tiền thanh toán của Minds là một sự trừng phạt cay đắng cho những ai kiếm quảng cáo bằng việc tấn công vào công việc của chính Minds. Một trong hai thứ sẽ không còn nữa:

Sự rút lui chung thuỷ, Minds hứa sẽ thanh toán cho người dùng hay

Sự rút lui mới mẻ, Minds hứa sẽ không yêu cầu thông tin cá nhân

Remember, however....

The spammers are the enemy here, not Minds. If the pool of tokens handed out each day is to be fair and honest, Minds does need to control cheaters.

Tuy nhiên hãy nhớ rằng...

Những người gửi thư rác mới là kẻ thù ở đây chứ không phải Minds. Nếu tổng số tokens được phát ra mỗi ngày dựa trên sự công bằng và trung thực thì Minds đã không cần kiểm soát người dùng gian lận.

Can we as users do more to help slam spam? If you have better solutions than the ones that Minds is choosing, please speak up. For example, I think that Minds should crack down on group administrators who are not controlling spam within their groups and give group members a way to reach and pressure laggard group owners. As it stands, group admins are treated as sacrosanct no matter what they do, or more exactly, what they don't do. We need to address this as a community....

Chúng ta có thể trở thành những người dùng làm thêm nhiều điều để giảm thiểu tin rác hay không? Nếu bạn có những giải pháp tốt hơn cách mà Minds đã lựa chọn thì hãy lên tiếng. Ví dụ, tôi nghĩ rằng Minds nên giải tán các quản trị viên của nhóm, những người đang không kiểm soát được tin rác trong nhóm của họ, và cung cấp cho các thành viên trong nhóm một cách để tiếp cận và gây áp lực với những người điều hành nhóm lạc hậu đó. Ở vị trí đó, những người quản trị viên của nhóm được coi là bất khả xâm phạm về việc bất kể họ làm gì, hay chính xác hơn, những gì mà họ không làm. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như một cộng đồng…. 

***************************************************************************
If you're new, this should help orient you:   

Dragon's Interactive Treasure Trove of Resources for Learning and Using Minds.Com   

Nếu bạn mới, điều này sẽ giúp:

DRAGON'S TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC XỬ LÝ TÀI NGUYÊN ĐỂ HỌC VÀ SỬ DỤNG MINDS.COM