explicitClick to confirm you are 18+

WHY AND HOW TO REPORT THE SPAMMERS. Những kẻ gửi thư rác đang làm hại Minds và bạn. Tại sao và cách báo cáo chúng một cách an toàn.

dragonJul 27, 2018, 10:15:15 AM
thumb_up47thumb_downmore_vert

Spammers are disabling our group conversations, obliterating our news with ads, stealing our tokens, and keeping our posts and legitimate ads from going where they're intended. When you send something to your subscribers, a lot goes to those useless spammers.

Report them, report them, report them. 

They cannot retaliate against you. Reports to Minds are private.

There is a Report arrow in the upper right-hand corner of ANY post. Alternately go to the offending channel. Beside the word Subscribe is a gear wheel (that is your Settings for that channel). Settings contains a Report link and a Block link. First Report it. Then Block it.

*********************

Người gửi spam đang vô hiệu hóa các cuộc trò chuyện nhóm của chúng tôi, xóa tin tức của chúng tôi bằng quảng cáo, ăn cắp tiền của chúng tôi và giữ các bài đăng cũng như quảng cáo hợp pháp của chúng tôi từ nơi họ thuộc về. Khi bạn gửi một cái gì đó cho thuê bao của bạn, rất nhiều đi đến kẻ gửi thư rác vô ích.

Báo cáo, báo cáo, báo cáo.

Họ không thể trả thù bạn. Báo cáo cho Minds là riêng tư.

Có một mũi tên Báo cáo ở góc trên bên phải của BẤT CỨ bài đăng. Ngoài ra, hãy truy cập kênh vi phạm. Bên cạnh "Subscribe" là một thiết bị (đó là Cài đặt của bạn cho kênh đó). Cài đặt chứa liên kết Báo cáo và liên kết Chặn. Đầu tiên Báo cáo nó. Sau đó chặn nó.

************************************************************

If you're new, this should help orient you:

Dragon's Interactive Treasure Trove of Resources for Learning and Using Minds.Com

Nếu bạn mới, điều này sẽ giúp:

DRAGON'S TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC XỬ LÝ TÀI NGUYÊN ĐỂ HỌC VÀ SỬ DỤNG MINDS.COM