explicitClick to confirm you are 18+

How To be A Useful User on Minds -- Làm thế nào để trở thành một người dùng có giá trị trên Minds.com

dragonJul 5, 2018, 9:33:45 PM
thumb_up138thumb_downmore_vert

A realistic attempt to give control of social media to the people, Minds.com is the first viable challenger to Facebook. Facebook.com has "proprietary" code --- that is, most of it is hidden and cannot be copied. You can therefore only guess what it's doing. The one thing that you do know beyond a doubt however is that Facebook is making its money by selling your information to global corporations and politicians while sharing it on request with the NSA.

Quyết tâm giải phóng mọi người, Minds-com thực sự là đối thủ đích thực đầu tiên của Facebook.Facebook.com có "độc quyền" mã --- có nghĩa là hầu hết nó được ẩn và không thể được sao chép. Vì vậy, bạn chỉ có thể đoán những gì nó đang làm. Tuy nhiên, một điều bạn không biết là Facebook đang kiếm tiền bằng cách bán thông tin của bạn cho các tập đoàn và chính trị toàn cầu trong khi chia sẻ nó theo yêu cầu với NSA.

"Free and open source", that is with all of its code showing and shareable, Minds is an alternative social media platform, started and overseen by founders son and father Bill and John Ottman and Mark Harding. Bill, the CEO and visionary, is the public face of Minds. Mark the CTO is responsible for most of the code. Because Facebook is proprietary, the stalwarts who are giving us this magic platform could not see how Facebook did it. They have had to invent everything technical from scratch, on a fraction of Facebook's latte budget, while in many ways ethically improving on Facebook.

They've DONE it!

"Miễn phí và mã nguồn mở", với tất cả các mã được hiển thị và chia sẻ, Minds là một nền tảng truyền thông xã hội, được bắt đầu và giám sát bởi những người sáng lập cha và cha Bill và John Ottman và Mark Harding. Bill, CEO và nhìn xa trông rộng, là bộ mặt công khai của Minds. Mark là CTO chịu trách nhiệm cho hầu hết mã. Bởi vì Facebook là độc quyền, những người sáng tạo của Minds.com không thể thấy cách Facebook hoàn thành nó. Họ phải phát minh ra mọi thứ từ đầu, với một phần nhỏ ngân sách ăn nhẹ của Facebook, trong khi theo nhiều cách cải thiện trên Facebook về mặt đạo đức.

Họ đã làm được rồi!

Minds.com is out of the Beta construction phase, into the brief Testnet phase, as any incompatibilities with the vast new upgrade are found, getting ready for launch.Those of us who are users on Minds feed back to the developers at the center, reporting on what works and what doesn't. So if you're on Minds, even if you just got here, you're part of that team.

That also means that you can help shape it. Be a useful user. Here's how:

Minds.com đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong Ethereum Testnet ngắn gọn, vì bất kỳ sự không tương thích nào với bản cập nhật mới được tìm thấy và những kẻ gửi thư rác bị dừng lại. Chúng tôi là những người sử dụng điện, cung cấp dữ liệu Minds cho các nhà phát triển ở trung tâm, báo cáo về những gì hoạt động và những gì không hoạt động. Vì vậy, nếu bạn đang ở trên Minds.com, ngay cả khi bạn vừa mới đến, bạn là một phần của một nỗ lực nhóm.

Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể giúp định hình nó. Trở thành người dùng hữu ích. Dưới đây là cách thực hiện:

First, get comfortable, create your circle. Once you have subscribed to a few people, you will have your feet on the ground.

It's best to start from someone's "channel" or from a group. (The Newsfeed is formless clay when you get here; sculpting it requires a little know-how.) Subscriptions to and/or Blocks of specific channels along with your posts and responses in discussions shape your Minds experience. Whenever you see a post to which you have a strong reaction, click on the icon. That will take you to the person's private channel. Once on the channel, scroll down the page to get a fuller sense of that person. (Try not to block simply because someone disagrees with you. It is in discussion that people grow.)

Đầu tiên, hãy thoải mái, tạo vòng kết nối của bạn. Một khi bạn đã đăng ký một vài người, bạn có đôi chân của bạn trên mặt đất.

Tốt nhất là bắt đầu từ "kênh" cá nhân của một ai đó hoặc một nhóm. (Newsfeed là ngẫu nhiên khi bạn nhận được ở đây; điêu khắc nó đòi hỏi một chút bí quyết.) Đăng ký và / hoặc Chặn các kênh cụ thể cùng với câu trả lời của bạn định hình trải nghiệm Minds của bạn. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy bài đăng mà bạn có phản ứng mạnh, hãy nhấp vào biểu tượng. Điều đó sẽ đưa bạn đến kênh riêng của người đó. Khi ở trên kênh, hãy cuộn xuống trang để hiểu đầy đủ về bài đăng của người đó. Nhìn vào nó để có được một cảm giác tốt hơn cho người đó. (Cố gắng không chặn chỉ vì ai đó không đồng ý với bạn. Trong khi thảo luận, tâm trí chúng ta phát triển.)

My icon for example is a stylized golden dragon on a white background, in the upper corner of each post. Clicking on it will take you to my "channel" -- my posts and the discussions that some of them started. Be careful about finding people through Search instead. "Dragon" for example is my "display name", my nickname. My address is dragon@authorpendradon, The address is what comes after the @ sign, in my case "@authorpendragon". (So if if you look for @dragon, you'll find someone else entirely.) To Subscribe to someone from that person's channel, click the word Subscribe. To block a channel, look to the right of the Subscribe button. There's a gear wheel. Click on it and then click again on "Block".

Logo của tôi, ví dụ, là một con rồng vàng cách điệu trên nền trắng, ở góc trên cùng của mỗi bài đăng. Nhấp vào nó sẽ đưa bạn đến "kênh" của tôi - bài đăng và thảo luận của tôi rằng một số người trong số họ đã bắt đầu. Hãy cẩn thận về việc tìm kiếm người thông qua Tìm kiếm thay thế. "Rồng" là "tên hiển thị" của tôi, biệt danh của tôi. Địa chỉ của tôi là dragon @ authorpendradon, "kênh" là địa chỉ - những gì xuất hiện sau ký hiệu @, trong trường hợp của tôi "@authorpendragon". (Vì vậy, nếu bạn tìm kiếm @dragon, bạn sẽ tìm thấy người khác hoàn toàn.) Để đăng ký một người nào đó từ kênh của anh ấy, hãy nhấp vào "Đăng ký". Để chặn kênh, hãy nhìn sang bên phải của nút "Subscribe" ký. Có một thiết bị. Click vào nó và sau đó bấm một lần nữa vào "Block".

Second, remember that our community is here for you if you need help. There are plenty of learning resources. However, if you are still stuck or want to request a new feature, please visit Minds Official "Help and Support". There you will find key people. Co-founder and board chairman John Ottman, @john, and younger son COO Jack Ottman, @jack, frequently answer questions there. CEO Bill Ottman, @ottman, appeared just days after I joined, commenting "Nice!" about a post I had made. (I did not know who he was, just said "Thank you"). The level of developer involvement here is phenomenal.

Thứ hai, hãy nhớ rằng cộng đồng của chúng tôi ở đây vì bạn nếu bạn cần trợ giúp. Có rất nhiều tài nguyên học tập. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn bị kẹt hoặc muốn yêu cầu một tính năng mới, vui lòng truy cập "Trợ giúp và Hỗ trợ" chính thức của Minds. Ở đó bạn thường tìm thấy những người chủ chốt. Đồng sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị John Ottman, @john. và con trai của ông COO Jack Ottman, @jack, thường xuyên trả lời câu hỏi ở đó. Giám đốc điều hành Bill Ottman, @ottman, xuất hiện chỉ vài ngày sau khi tôi tham gia, bình luận "Nice!" về một bài đăng mà tôi đã tạo. (Tôi không biết anh ta là ai, chỉ nói "Cảm ơn"). Mức độ tham gia của nhà phát triển ở đây là phi thường.

Third, whenever you report a problem, tell the programmers what device you're running, with which systems software. That's because a code fix that works on an Android cell phone may not work on a Chromebook and that may not work on an Asus laptop, and it additionally matters if you're running an Apple OS or Windows or Linux and what iteration. Detailed feedback not only gets your problem fixed faster, it's useful to the core programmers, telling them swiftly what the whole-system effect of their latest change has been.

Thứ ba, bất cứ khi nào bạn báo cáo sự cố, hãy cho người lập trình biết bạn đang chạy thiết bị nào, với phần mềm hệ thống nào. Đó là do sửa mã hoạt động trên điện thoại di động Android có thể không hoạt động trên Chromebook và có thể không hoạt động trên máy tính xách tay của Asus và điều đó cũng quan trọng nếu bạn đang chạy Apple OS hoặc Windows hoặc Linux và lặp lại gì và số. Phản hồi chi tiết không chỉ giúp vấn đề của bạn được khắc phục nhanh hơn, nó còn hữu ích cho các lập trình viên cốt lõi, nhanh chóng nói cho họ biết hiệu ứng toàn hệ thống của thay đổi mới nhất của họ là gì.

Fourth, be patient. Developer Mark Harding did most of the programming alone until 2016. Although all the Minds admins can write code, even now only five developers are creating this miracle around you, and there are just so many hours in a day. When we stamp our feet and demand an additional service, that new process can screw up something that was already working perfectly. Then a different segment of users howls. While we tantrum, they calmly listen, a small group of dedicated men making a huge leap. The coders are also aware that people from those countries who don't as yet have Minds want Minds. They can do it. They cannot though do everything at once.

Thứ tư, hãy kiên nhẫn. Bạn đang ở đây lúc sáng tạo. Các nhà phát triển Mark Harding đã thực hiện hầu hết các chương trình từ năm 2012-2016. Ngay cả bây giờ, mặc dù thực tế là tất cả các quản trị viên có thể viết mã, chỉ có năm nhà phát triển tạo ra điều này xung quanh bạn và họ chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Khi chúng tôi yêu cầu một dịch vụ bổ sung, quy trình mới có thể làm hỏng thứ gì đó hoạt động hoàn hảo. Sau đó, một phân khúc dân số khác sẽ hú. Ngay cả khi chúng tôi tức giận, họ vẫn lắng nghe một cách bình tĩnh. Một nhóm nhỏ những người đàn ông chuyên dụng thực hiện một bước nhảy vọt lớn, họ cũng biết rằng những người từ các quốc gia không có Minds.com muốn có Mind.com. Họ có thể làm điều đó. Họ không thể làm mọi thứ cùng một lúc.

Fifth, there are ethical raised by the "no censorship" approach that you can help decide. No censorship attracts people who simply want to speak their minds and activists intent on organizing. It also attracts the professional haters -- the misogynists, the racists. They in turn fight with the people whom they call Social Justice Warriors [SJWs], who block all speech they don't like. Both sides can launch into such fact-free, namecalling rants that discussion is impossible. Then there are the spammers. Despite often real programming talent, spammers steal rather than earn, make group discussion a headache, and gobble up priceless programmer time. How do we handle that clash without censoring politically? 

Thứ năm, đạo đức được nâng lên bằng cách tiếp cận "không kiểm duyệt" mà bạn có thể giúp quyết định. Kiểm duyệt thu hút những người chỉ muốn thảo luận và các nhà hoạt động muốn tổ chức. Nó cũng thu hút những người ghét phụ nữ hoặc chủng tộc khác. Họ lần lượt chiến đấu với những người chặn mọi thứ họ không thích. Sau đó, có kẻ gửi thư rác. Thường thì các lập trình viên tài năng, kẻ gửi thư rác ăn cắp thay vì kiếm tiền, làm cho bất kỳ cuộc thảo luận nào nhức đầu và gobbling lên thời gian lập trình vô giá. Làm thế nào để chúng ta xử lý cuộc đụng độ đó mà không kiểm duyệt bài phát biểu chính trị?

Beyond flatly prohibiting child porn, Minds itself puts very few filters on what people can post. Except in private groups, it puts no filters on who can read. Minds however gives increasing control to each user over what appears on that user's screens. There is for example the "E" for explicit rating that users put on their explicit posts, allowing people to raise an "E" filter if they wish. We asked for more graduated forms of that filter -- and the coders provided it -- because blocking individual posters rather than mass-blocking is an important tool of discernment.

Nội dung khiêu dâm trẻ em bị cấm, Minds.com đặt ở đây rất ít bộ lọc khác về những gì mọi người có thể đăng. Ngoại trừ trong các nhóm tư nhân, bất cứ ai cũng có thể đọc bất cứ điều gì trên Minds. Tuy nhiên, Minds cho phép mỗi người dùng kiểm soát việc chặn. Ví dụ: "E" cung cấp xếp hạng rõ ràng mà người dùng tự nguyện đưa vào các bài đăng rõ ràng của họ, cho phép mọi người nâng cao bộ lọc "E" nếu họ muốn. Chúng tôi muốn nhiều bộ lọc hơn và các lập trình viên Minds.com làm việc để phân phối - bởi vì việc chặn các cá thể thay vì các nhóm là một công cụ phân biệt đối xử quan trọng.

Thứ năm, có những vấn đề đạo đức và lập trình mới về lông được nêu ra bởi phương pháp "không kiểm duyệt" mà bạn có thể cân nhắc. Không kiểm duyệt thu hút những người chỉ đơn giản muốn nói chuyện tâm trí của họ, nói chuyện, thảo luận. Nó cũng thu hút những người hận thù chuyên nghiệp - những kẻ lừa đảo, những người phân biệt chủng tộc và những người có tôn sùng và hình ảnh biên giới trên bletch. Họ lần lượt được nổi loạn bởi những người mà họ gọi là Warriors Warriors [SJWs], nhìn thấy những người như wimps không thể xử lý thực tế, ngăn chặn tất cả speechhọ không thích. Cả hai bên đều có thể khởi động vào những sự kiện không có tên gọi thực tế như vậy mà không thể thảo luận được. Làm thế nào để chúng ta xử lý cuộc

You really lose respect on Minds if you block people just because they disagree with you. The basic Minds answer is that the proper response to any speech is "counterspeech", calmly answering, with fact. Of course some people hate reason itself, respond with personally nasty rants. Such trolls think that they've won if you lose emotional control or use more words to respond to them than they just used to gig you. So the best answer is no answer. If you're going to answer, make it concise and fact-based. Yes. Short and snide works too. Or just block them. Right now that works unless blockee and blocker reply to a third person's post.

Bạn mất sự tôn trọng trên Minds.com nếu bạn chặn mọi người chỉ vì họ không đồng ý với bạn. Trên Minds, phản ứng tốt nhất đối với bất kỳ bài phát biểu nào là "counterspeech", bình tĩnh trả lời, với thực tế. Tất nhiên một số người ghét lý do chính nó, nói ra những thói quen cá nhân. Những người này nghĩ rằng họ giành chiến thắng nếu bạn mất kiểm soát cảm xúc của mình hoặc sử dụng nhiều từ hơn để trả lời họ. Vì vậy, câu trả lời tốt nhất là không có câu trả lời. Nếu bạn định trả lời, hãy ngắn gọn và thực tế. Vâng. Ngắn và snide lượt truy cập quá ....

Mặc dù cảm thấy tự do để ngăn chặn các địa ngục ra khỏi chúng. Ngay bây giờ, nó hoạt động trừ khi blockee và blocker trả lời bài viết của người thứ ba. Rất khó để kỹ sư chặn hoàn toàn trên nền tảng bị kiểm duyệt này nhưng các lập trình viên, vâng, làm việc trên nó ...Hoặc chỉ chặn chúng. Ngay bây giờ, nó hoạt động trừ khi blockee và blocker trả lời bài viết của người thứ ba.

Last and first, please be courteous to the programmers. As @NotConvincedSmith has pointed out, some users speak to hardworking programmers with all the tact and self-control of a lordling who feels that his boots were not licked properly this morning! As part of a push to give social media to the people who use it, we users really have only three adult options; 1) we can go away and dip in every few months to see how things are going, 2) we can stay, enjoy what works, and calmly and courteously keep the programmers posted on what's glitching on our (type, manufacturer and software specific please) devices or 3) we can learn to code at their level and help fix it. 

Cuối cùng và đầu tiên, hãy đến với chương trình. Như @NotConvincedSmith đã chỉ ra, một số người dùng khó khăn có tất cả sự tự kiểm soát của một người lordling người cảm thấy đôi giày của mình không liếm ngay sáng nay! Là một phần của nỗ lực mang tính cách mạng, người dùng thực sự chỉ có ba lựa chọn người lớn; 1) chúng ta có thể đi ra ngoài và ngâm mình trong một vài tháng để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào, 2) chúng ta có thể ở lại, tận hưởng những người làm việc, hoặc 3) giúp đỡ.

Minds.com is a business. It is also part of the online revolution. I have seen Bill Ottman venturing his company many times to expand freedom. There are millions of ways to help. I'm an example, writing this. If you want to help code, and have the skills and ideas for a solid supplement, you really are welcome to do so. Or just enjoy. What is not an option is to talk to people in the center as though they are inexperienced henchmen because this small group is not at the moment providing all the functions that we can envision. Remember that Facebook has thousands of programmers. From a grateful user to others out there, and to the core programmers, thank you for all that you have done to accomplish this. We have come a long way, there is a long way to go. We can go faster together....

Minds.com là một doanh nghiệp. Nó cũng là một phần của cuộc cách mạng trực tuyến. Tôi đã thấy Bill Ottman mạo hiểm công ty của mình nhiều lần để mở rộng tự do. Có hàng triệu cách để giúp đỡ. Tôi là một ví dụ, viết này. Nếu bạn muốn giúp mã, và có các kỹ năng và ý tưởng cho một bổ sung vững chắc, bạn thực sự được chào đón để làm như vậy. Hoặc chỉ thưởng thức.

Những gì không phải là một lựa chọn là nói chuyện với mọi người ở trung tâm như thể họ là những tay sai thiếu kinh nghiệm bởi vì nhóm nhỏ này không phải lúc này cung cấp tất cả các chức năng mà chúng ta muốn. Hãy nhớ rằng Facebook có hàng ngàn lập trình viên. Từ một người dùng biết ơn đối với những người khác ngoài kia, và với những người lập trình cốt lõi, cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm để hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài, có một chặng đường dài để đi. Chúng ta có thể đến đó cùng nhau ....