explicitClick to confirm you are 18+

CAN THE SPAM! GROUP ADMINS: PLEASE REPORT AND DELETE OBVIOUSLYOFF-TOPIC POSTS! -- Cô lập spam! Các bạn quản lý các group: hãy báo cáo và xóa những bài viết không đúng chủ đề của group!

dragonJul 11, 2018, 9:43:01 PM
thumb_up31thumb_downmore_vert

Don't report people for being silly or disagreeing with you. Do please report and delete any spam. Administration is decentralized on Minds, and there are millions more good folks than there are spammers. We'll stop this cold if we pull together....

Đừng báo cáo vì người ta ngớ ngẩn hoặc không đồng ý với bạn, nhưng hãy báo cáo và xóa spam. Quyền quản lý trong Minds được giao cho người quản lý các group, và có hàng triệu người tốt nhiều hơn kẻ spam. Chúng ta có thể thắng nếu chúng ta hợp tác....