PROUD OF THE SOLDIER BEFORE 1975 IN SOUTH OF VIET NAM

NGƯỜI LÍNH VÀ NGƯỜI DÂN..................THE SOLDIER AND PEOPLE Cha tôi là người lính....................My father was soldier Ông nói rất chân tình....................His words is very heartfelt statement Địch,ta những người lính..............You, enemy are soldiers Đâu ai muốn hy sinh.................... There is no one would like to being killed Những lúc gần người dân..............While he stoped over at the village Tinh thần rất phấn chấn.................His heart is very good feeling Lạ , xa nhưng lại gần....................The villager is stranger and not accquainted Tưởng họ là người thân................But he is always think they are his relatives songnuocmientay-12/09/2018

151Upvotes
1Downvote
33Reminds

More from songnuocmientay

WE HAVE THE WAY WE ARE

ĐỪNG NGHE CHÍNH PHỦ NÓI........DON'T LISTEN TO WHATEVER THE GOVERNMENT SAID Đừng nghe chính phủ hứa nhiều.................Don't listen to whatever the government is promise Không bao giờ có, đó chiêu thường dùng...It is not real and never happen, that is their treating Khi nào chính phủ bài trung........................Up to the day the government get apart form china Còn chút hy vọng đi cùng nhân dân.............There will be a little hope , the government is .....................................................................accompany with the people Đừng nghe chính phủ giải phân.............Don't listen to the explantation from government Kinh nghiệm lại rút bao lần như nhau....They said to learn from experience , again and gain Chính phủ làm trước nói sau.................They are always action and inform you later Thiệt thòi dân chúng, đớn đau đã nhiều...The people being miserable and too much disadvantage Chớ nên giận quá làm liều....................Don't be angry and venturesome acting Đủ cách ghép tội chúng nhiều kế gian....The government will accused by treacherous ways Hành động cẩn thận toàn an..................Action , you should careful for your safety Mới thắng kẻ ác bình an cho mình.......That is the only way to be winner to wicked songnuocmientay- 16/09/2018

2.19k views ·
MINDS IS THE BEST CHOICE FOR FUTURE

MONG MINDS SẼ LUÔN PHÁT TRIỂN.........HOPEFUL MINDS WILL BEING STABLE .............................................................................DEVELOPPING Cầu ETH giá tăng.........................................Hopeful , ETH will be increasing Minds càng rộng mở, như trăng khi tròn.........Minds will enlarge in everywhere of the world as full ..............................................................................moon Face book như một lối mòn...........................Facebook is as remain in a rut Đường đầy nguy hiểm, không còn như xưa..It is complicated dangerous, it was not same in last Cầu cho MInds giống cơn mưa....................Hopeful , Minds is an idea rain Tưới mát khô hạn cày bừa tăng gia............It is irrigating for drought and help people more good ............................................................................harvest Minds là bình đẳng muôn nhà ...................Minds is equalitarian to every one Tự do ngôn luận bỏ xa face nhiều..............Its given us free of speech, it is better than facebook songnuocmientay- 19/09/22018

1.84k views ·

QUAN CHỨC VIỆT NAM , THẬT XẤU HỔ.....THEM MEMME OF VIET NAM AT INTERNATIONAL ................................................................................MEETING Thật xấu hổ ,hội họp quốc tế............How is ashamed for this communist guy at international's .....................................................................................meeting Đi tốn tiền, ngồi ngủ đê mê..............It is wasted financial for people to pay for tax Hình ảnh xấu, thiệt là quá tệ............This is so bad image and bad behave Họp nghe gì, một nỗi tái tê..............How did he could get all information of other speech Tiếng anh dỡ , như vit nghe sấm......It is maybe poor at english, so understanding nothing Bọn dốt ngu, chắng có cái tầm........What is the fucking of stupid goverment officer Việt nam đó, hạt đỏ độc thẩm.........This is red seed of toxic communist 's party Dân chúng thù lãnh đạo ngàn năm...That is why all of people are hatred authorians for all of the ........................................................................life songnuocmientay- 28/09/2018

3.98k views ·

More from songnuocmientay

WE HAVE THE WAY WE ARE

ĐỪNG NGHE CHÍNH PHỦ NÓI........DON'T LISTEN TO WHATEVER THE GOVERNMENT SAID Đừng nghe chính phủ hứa nhiều.................Don't listen to whatever the government is promise Không bao giờ có, đó chiêu thường dùng...It is not real and never happen, that is their treating Khi nào chính phủ bài trung........................Up to the day the government get apart form china Còn chút hy vọng đi cùng nhân dân.............There will be a little hope , the government is .....................................................................accompany with the people Đừng nghe chính phủ giải phân.............Don't listen to the explantation from government Kinh nghiệm lại rút bao lần như nhau....They said to learn from experience , again and gain Chính phủ làm trước nói sau.................They are always action and inform you later Thiệt thòi dân chúng, đớn đau đã nhiều...The people being miserable and too much disadvantage Chớ nên giận quá làm liều....................Don't be angry and venturesome acting Đủ cách ghép tội chúng nhiều kế gian....The government will accused by treacherous ways Hành động cẩn thận toàn an..................Action , you should careful for your safety Mới thắng kẻ ác bình an cho mình.......That is the only way to be winner to wicked songnuocmientay- 16/09/2018

2.19k views ·
MINDS IS THE BEST CHOICE FOR FUTURE

MONG MINDS SẼ LUÔN PHÁT TRIỂN.........HOPEFUL MINDS WILL BEING STABLE .............................................................................DEVELOPPING Cầu ETH giá tăng.........................................Hopeful , ETH will be increasing Minds càng rộng mở, như trăng khi tròn.........Minds will enlarge in everywhere of the world as full ..............................................................................moon Face book như một lối mòn...........................Facebook is as remain in a rut Đường đầy nguy hiểm, không còn như xưa..It is complicated dangerous, it was not same in last Cầu cho MInds giống cơn mưa....................Hopeful , Minds is an idea rain Tưới mát khô hạn cày bừa tăng gia............It is irrigating for drought and help people more good ............................................................................harvest Minds là bình đẳng muôn nhà ...................Minds is equalitarian to every one Tự do ngôn luận bỏ xa face nhiều..............Its given us free of speech, it is better than facebook songnuocmientay- 19/09/22018

1.84k views ·

QUAN CHỨC VIỆT NAM , THẬT XẤU HỔ.....THEM MEMME OF VIET NAM AT INTERNATIONAL ................................................................................MEETING Thật xấu hổ ,hội họp quốc tế............How is ashamed for this communist guy at international's .....................................................................................meeting Đi tốn tiền, ngồi ngủ đê mê..............It is wasted financial for people to pay for tax Hình ảnh xấu, thiệt là quá tệ............This is so bad image and bad behave Họp nghe gì, một nỗi tái tê..............How did he could get all information of other speech Tiếng anh dỡ , như vit nghe sấm......It is maybe poor at english, so understanding nothing Bọn dốt ngu, chắng có cái tầm........What is the fucking of stupid goverment officer Việt nam đó, hạt đỏ độc thẩm.........This is red seed of toxic communist 's party Dân chúng thù lãnh đạo ngàn năm...That is why all of people are hatred authorians for all of the ........................................................................life songnuocmientay- 28/09/2018

3.98k views ·