Chơi với Trương Bình Dương qua các hội nhóm từ thiện BVC, 2F... Cậu bạn là dân xây dựng,ngoài thời gian cơm áo gạo tiền, thì cậu chuyên đi xây trường ở các điểm bản vùng cao tặng các em nghèo, vì con chữ, vì tương lai con em chúng ta, năm nào cũng cùng các bạn xây ít nhất 1...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
162upvotes
1downvote
26reminds