KHÔNG PHẢI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia: - Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt - Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

166Upvotes

More from Happygirl

717 views ·
621 views ·
241 views ·

More from Happygirl

717 views ·
621 views ·
241 views ·