26 views

Hình ảnh ngày đầu của khóa tập huấn ‘Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở’. Xem thêm: http://vnfoss.blogspot.com/2018/08/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao.html hoặc: https://letrungnghia.mangvn.org/Author/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tren-nen-tang-cong-nghe-mo-6025.html

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from nghialt

Khóa tập huấn ‘Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở’ dài ngày nhất từ trước tới nay, thực hành theo Sáng kiến “Tạo video truy cập mở - bước khởi đầu thực tế cho các thư viện, các cơ sở đại học và cao đẳng ứng dụng và phát triển các tài nguyên truy cập mở và được cấp phép mở”. Với sáng kiến này, tất cả các phần mềm được sử dụng đều là các phần mềm tự do nguồn mở, bao gồm hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, các công cụ cấp phép Creative Commons, cùng các kho tài nguyên truy cập mở trên Internet. https://vnfoss.blogspot.com/2018/08/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao.html https://letrungnghia.mangvn.org/Author/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tren-nen-tang-cong-nghe-mo-6025.html
36 views · Aug 10th, 2018

More from nghialt

Khóa tập huấn ‘Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở’ dài ngày nhất từ trước tới nay, thực hành theo Sáng kiến “Tạo video truy cập mở - bước khởi đầu thực tế cho các thư viện, các cơ sở đại học và cao đẳng ứng dụng và phát triển các tài nguyên truy cập mở và được cấp phép mở”. Với sáng kiến này, tất cả các phần mềm được sử dụng đều là các phần mềm tự do nguồn mở, bao gồm hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, các công cụ cấp phép Creative Commons, cùng các kho tài nguyên truy cập mở trên Internet. https://vnfoss.blogspot.com/2018/08/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao.html https://letrungnghia.mangvn.org/Author/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tren-nen-tang-cong-nghe-mo-6025.html
36 views · Aug 10th, 2018