NAM GIANG
  • verified_user
@namgiangnet

#mindsvnfan Chào các bạn, Bài viết của mình hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn biết cách phân biệt 3 loại địa chỉ ví trên Minds 1. Ví Offchain là ví lưu trữ token. Token này được lưu trên máy chủ của Minds 2. Ví Onchain không sử dụng MetaMask là loại ví lưu trữ Token trên máy chủ testnet (Rinkeby test Netwwork). Trong thời gian vừa qua, các bạn thấy mất bonus là mất trên địa chỉ này. Nó vẫn còn nhưng các bạn vui lòng chờ Minds hướng dẫn cách chuyển lên Onchain qua MetaMask 3. Ví Onchain sử dụng MetaMask là loại ví lưu trữ token chạy trên mainnet của Ethereum. Bạn nên sử dụng loại ví này để mua Minds Token hoặc chuyển token từ ví offchain lên Onchain để lưu trữ và mua các dịch vụ khác của Minds. Ví dụ như Minds Plus. Khi giao dịch trên loại ví này các bạn bắt buộc phải mở khóa MetaMask mới giao dịch được. Cách phân biệt như hình minh họa: Hello friends, Today's article will teach you how to distinguish 3 types of address wallet on Minds 1. Offchain Wallet is a wallet token store. This token is stored on Minds server 2. The Onchain Wallet does not use a MetaMask as a Token Storage Wallet on a testnet server (Rinkeby test Netwwork). In the past time, you see loss of bonus is lost on this address. It is still available, but please wait for Minds to direct the move to Onchain via MetaMask 3. Onchain Wallet Using MetaMask is a type of wallet that stores tokens on Ethereum's mainnet. You should use this type of wallet to purchase Minds Token or transfer tokens from your offchain purse to Onchain to store and purchase other Minds services. For example, Minds Plus. When dealing on this kind of purse you are required to unlock the new MetaMask transaction. Distinction as illustrated:

thumb_upthumb_downchat_bubble
39upvotes