play_circle_outline

I walked into the bar saw her sitting there I walked on over , and pulled up a chair. I gave her the best line, that I could think of at the time, I said what's an angel like you, like you,doing here, would you like to dance, can I buy you a beer, you're the prettiest angel, prettiest angel, your the prettiest angel l ever did see

115Upvotes
14Reminds

More from Willieleev1971

I walked into the bar saw her sitting there I walked on over , and pulled up a chair. I gave her the best line, that I could think of at the time, I said what's an angel like you, like you,doing here, would you like to dance, can I buy you a beer, you're the prettiest angel, prettiest angel, your the prettiest angel l ever did see
50 views ·
lock
lock
Join @Thanh1's lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning ) Membership to see this post

CHA TÔI. Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự

50 views ·

More from Willieleev1971

I walked into the bar saw her sitting there I walked on over , and pulled up a chair. I gave her the best line, that I could think of at the time, I said what's an angel like you, like you,doing here, would you like to dance, can I buy you a beer, you're the prettiest angel, prettiest angel, your the prettiest angel l ever did see
50 views ·
lock
lock
Join @Thanh1's lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning ) Membership to see this post

CHA TÔI. Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự

50 views ·