thumb_upthumb_downchat_bubble
170upvotes

More from Anh Chí

Ấy, đừng nhắc làm chi Khiến bỏ chạy, chết giờ :v #TradeWar #China #US

Dân Pháp đang đợi đội tuyển cùng cúp vàng.

Croatia ngày trở về

More from Anh Chí

Ấy, đừng nhắc làm chi Khiến bỏ chạy, chết giờ :v #TradeWar #China #US

Dân Pháp đang đợi đội tuyển cùng cúp vàng.

Croatia ngày trở về