More from Buithanhhieu

Quán nửa khuya

Trước cửa đại sứ quán Việt Cộng tại Berlin.

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

More from Buithanhhieu

Quán nửa khuya

Trước cửa đại sứ quán Việt Cộng tại Berlin.

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.