Gặp 1 thằng, block 1 thằng, ko để nó sinh sôi nảy nở, tốn tài nguyên của người khác!

thumb_upthumb_downchat_bubble
21upvotes

More from BeHeo

Tốt nhất là block cho lành, khỏi view khỏi like gì sất!

Các anh em chú ý tuyệt đối không vào các page bò đỏ like hay chửi rủa chúng nó vì sẽ tăng view và có lợi cho chúng nó

Đã report và block luôn thằng khỉ này! Tư tưởng bệnh hoạn!

OMFG someone actually
  • verified_user

PRETTY SAD when the gooks take over the top trending channels and the people who've been here every day for a YEAR are fighting to stay on top. you are going to totally fuck this up, Bill. - you are! @ottman - look at your creation! it's being fucked up! Jack- they've got...See more

More from BeHeo

Tốt nhất là block cho lành, khỏi view khỏi like gì sất!

Các anh em chú ý tuyệt đối không vào các page bò đỏ like hay chửi rủa chúng nó vì sẽ tăng view và có lợi cho chúng nó

Đã report và block luôn thằng khỉ này! Tư tưởng bệnh hoạn!

OMFG someone actually
  • verified_user

PRETTY SAD when the gooks take over the top trending channels and the people who've been here every day for a YEAR are fighting to stay on top. you are going to totally fuck this up, Bill. - you are! @ottman - look at your creation! it's being fucked up! Jack- they've got...See more