مشخصات دریچه منهول کامپوزیت استاندارد: • وزن انگشتر به قطر 1 متر 600 کیلوگرم. ارتفاع 900 میلی متر. • تحویل فقط با کمک تجهیزات سایز بزرگ. • نصب فقط با دخالت دستکار. • تحت تأثیر محیط خارجی تغییر شکل می دهد. در برابر حرکت زمین و دمای شدید مقاوم نیست. • در برابر آب های زیرزمینی مقاوم نیست. آب بندی زمان بر درزها. • ارتفاعات استاندارد را حفظ کنید. • عمر سرویس حدود 50 سال است. http://www.irpolymer.com/fa/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/198/256/100/composite-manhole-lid