ជីវិតគឺបែបហ្នឹងLife is like that មានពេលខ្លះជូរមានពេលខ្លះប្រៃហើយមានពេលខ្លះផ្អែមនឹង... Sometimes sour, sometimes salty, and sometimes sweet ... ទោះបីយ៉ាងណាយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាបែបហ្នឹងហើយអ្វីសំខាន់យើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់នឹងមានក្តីមេតាអនុគ្រោះដល់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ However, we must also acknowledge that it is so, and it is important that we be patient and kind to the people we love. I love you

15Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Sychoeun

62 views ·
56 views ·
44 views ·

More from Sychoeun

62 views ·
56 views ·
44 views ·