More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

🙈🙉🙊

36 views ·

อันนี้มีเปเปอร์ยืนยันว่าทำให้ภูมิสูงกว่าฉีด Pfizer 2 เข็ม แต่ที่ยงยงจะทำ ไม่มีเปเปอร์นะฮะ 😎

60 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ปฏิรูปเท่านั้น #ยกเลิก112

44 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

🙈🙉🙊

36 views ·

อันนี้มีเปเปอร์ยืนยันว่าทำให้ภูมิสูงกว่าฉีด Pfizer 2 เข็ม แต่ที่ยงยงจะทำ ไม่มีเปเปอร์นะฮะ 😎

60 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ปฏิรูปเท่านั้น #ยกเลิก112

44 views ·