Thiếu nữ và những bông hoa Loa Kèn (The girl and the Lilies) Nhiếp ảnh gia (photographer): Đinh Hải Thành #photography #beauty #vietnam #portrait

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VietNam_Beauty

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Trên đường làng (On the village road) #myphoto #photography #outdoors

136 views ·

Qủa dại (Wild fruits) #myphoto #photography #nature

47 views ·

Đình Ninh Sơn (Ninh Son temple) #myphoto #photography #architecture #outdoors

28 views ·

More from VietNam_Beauty

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Trên đường làng (On the village road) #myphoto #photography #outdoors

136 views ·

Qủa dại (Wild fruits) #myphoto #photography #nature

47 views ·

Đình Ninh Sơn (Ninh Son temple) #myphoto #photography #architecture #outdoors

28 views ·