คิดถึงblackpink เมื่อไหร่จะออกจากกรม😑
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble