เจริญ..

9Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

repeat
49 views

พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

49 views · Jun 10th

More from Moredrama

repeat
49 views

พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

49 views · Jun 10th