MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Hi, I'm a gecko

Một chú cắt kè hoa mà vàng cam. #gecko #reptile

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Con voi là đối tượng của miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong văn hóa đại chúng, trong thần thoại và biểu tượng đặc biệt là ở châu Á và châu P

17 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Mount Rundle

198 views ·

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Con voi là đối tượng của miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong văn hóa đại chúng, trong thần thoại và biểu tượng đặc biệt là ở châu Á và châu P

17 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Mount Rundle

198 views ·