More from Hesman

38 views ·
Trung Quốc có chính sách Ba con mới, cho phép người dân Trung Quốc, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có ba con. Nhưng kiểm soát dân số toàn trị của Trung Quốc đã dẫn tới khủng hoảng nhân khẩu và có thể hủy hoại kinh tế nước này. Hủy hoại còn kinh khủng hơn hàng triệu ca phá thai cưỡng bức mà Chính sách Một con đã gây ra. https://www.youtube.com/watch?v=w61JgOGkexs
33 views ·

More from Hesman

38 views ·
Trung Quốc có chính sách Ba con mới, cho phép người dân Trung Quốc, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có ba con. Nhưng kiểm soát dân số toàn trị của Trung Quốc đã dẫn tới khủng hoảng nhân khẩu và có thể hủy hoại kinh tế nước này. Hủy hoại còn kinh khủng hơn hàng triệu ca phá thai cưỡng bức mà Chính sách Một con đã gây ra. https://www.youtube.com/watch?v=w61JgOGkexs
33 views ·