😢

5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

กล้ากู้เงินสร้างหนี้ ! แต่ไม่กล้ามาสภา ประยุทธ์ไม่มาสภา มอบหมาย รมว.คลัง ชี้แจงแทน ส่วนประชุมสภาวันนี้ ช้ากว่ากำหนดเดิม 30 นาที เนื่องจาก ส.ส. มาสาย โดยจนถึงเวลานี้ ยังมีคนมาลงชื่อเข้าประชุมเพียงแค่ 250 กว่าคน จากทั้งหมด 483 คน ทั้งนี้ การมาให้ครบองค์ประชุมเพื่อเปิดประชุมสภา เป็นหน้าที่ของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ผู้ทรงเกียรติ แต่มาสายจริงๆ ครับ #ประชุมสภา

9 views ·
12 views ·

ในที่สุด เป็นที่ยืนยันแล้วว่า ปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้จริงๆ งานเขียนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ ปรีดีเขียนในรูปของร่าง (draft) และเขียนไม่จบ เขียนไว้ราว 20 หน้า ปีที่เขียนน่าจะเป็นราว 2507 ถึง 2513 แบ่งเป็น 2 ภาค คือ "ภาค ๑ เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสวรรคต" และ "ภาค ๒ คำสรุป" ความสำคัญของปรีดีต่อกรณีสวรรคต ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า เขารู้เรื่องดีเพราะเห็นด้วยตาตนเอง เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่อยู่ตรงที่ว่า จากข้อสรุปของคนสังเกตุการณ์ เขามีท่าทีอย่างไร?

71 views ·

More from หิวนอน

กล้ากู้เงินสร้างหนี้ ! แต่ไม่กล้ามาสภา ประยุทธ์ไม่มาสภา มอบหมาย รมว.คลัง ชี้แจงแทน ส่วนประชุมสภาวันนี้ ช้ากว่ากำหนดเดิม 30 นาที เนื่องจาก ส.ส. มาสาย โดยจนถึงเวลานี้ ยังมีคนมาลงชื่อเข้าประชุมเพียงแค่ 250 กว่าคน จากทั้งหมด 483 คน ทั้งนี้ การมาให้ครบองค์ประชุมเพื่อเปิดประชุมสภา เป็นหน้าที่ของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ผู้ทรงเกียรติ แต่มาสายจริงๆ ครับ #ประชุมสภา

9 views ·
12 views ·

ในที่สุด เป็นที่ยืนยันแล้วว่า ปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้จริงๆ งานเขียนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ ปรีดีเขียนในรูปของร่าง (draft) และเขียนไม่จบ เขียนไว้ราว 20 หน้า ปีที่เขียนน่าจะเป็นราว 2507 ถึง 2513 แบ่งเป็น 2 ภาค คือ "ภาค ๑ เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสวรรคต" และ "ภาค ๒ คำสรุป" ความสำคัญของปรีดีต่อกรณีสวรรคต ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า เขารู้เรื่องดีเพราะเห็นด้วยตาตนเอง เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่อยู่ตรงที่ว่า จากข้อสรุปของคนสังเกตุการณ์ เขามีท่าทีอย่างไร?

71 views ·