หมดยุคผู้ใหญ่ทำอะไรก็ไม่ผิดได้แล้ว สังคมนี้ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ เขาต้องมีสิทธิ์พูด
การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
7Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble