การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
16Upvotes
8Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

24 views · Jun 9th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

24 views · Jun 9th