คนเรามันก็มีป่วยมั่ง ไม่สบายมั่ง เป็นธรรมดาป่ะวะ
11Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble