ไปโรงบาล.. อยากพิมพ์ว่าอีกแหละ... แต่คนพิมพ์เองยังเบื่อ
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

คิดเล่นๆว่า คนที่มีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน ถ้าไม่เป็นโรคแฝงอยู่ในตัว ที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการชัด ...ก็จะเป็นคนที่มีภูมิที่ดี ซึ่งตอบรับต่อสิ่งผิดปรกติที่เข้าร่างกายได้ไวกว่าคนทั่วไป
60 views ·

More from Moredrama

คิดเล่นๆว่า คนที่มีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน ถ้าไม่เป็นโรคแฝงอยู่ในตัว ที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการชัด ...ก็จะเป็นคนที่มีภูมิที่ดี ซึ่งตอบรับต่อสิ่งผิดปรกติที่เข้าร่างกายได้ไวกว่าคนทั่วไป
60 views ·