ออฟฟิศเราคนที่ไปฉีด ไข้สูง หนาวสั่น ลา 3 admit 1

#AstraZeneca

17Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

สมัยรัชกาลที่ 8 ยังไม่มีประเพณีการหมอบกราบ

38 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

สมัยรัชกาลที่ 8 ยังไม่มีประเพณีการหมอบกราบ

38 views ·