ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่ได้อยู่กับเธอ
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from สมปองเอง

สนามบินวันนี้คือเงียบมากๆ คือมีแค่นี้เลยคนน้อยมากก แต่ดํเหมือนคนจะไปภาคเหนือซะมากกว่า

19 views ·

More from สมปองเอง

สนามบินวันนี้คือเงียบมากๆ คือมีแค่นี้เลยคนน้อยมากก แต่ดํเหมือนคนจะไปภาคเหนือซะมากกว่า

19 views ·