#FoodWars #Thailand

ไม่น่าเชื่อ แวะไปหาข้าวกิน ยังเจอร้านอาหารตามสั่งขาย 35 บาท (รวมไข่ดาวแล้ว)

1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Dek3Eyes

ไม่รู้ "ระบบ" ที่ว่าหมายถึงอะไร แต่ปีที่ผ่านมามีการดันเพดานจนสามารถไปแตะเรื่องสถาบันได้คงไม่เรียกว่าหงอ หรือการที่กลุ่มนักเรียนเลวออกมาถล่มระบบการศึกษาก็คงไม่เรียกว่าหงอ หรือการที่ "คนรุ่นใหม่ๆ" ลงถนนจำนวนมากก็คงไม่เรียกว่าหงอเช่นกัน แล้วต้องท้าทายถึงขนาดไหนถึงจะไม่เรียกว่า "หงอ"

31 views ·

More from Dek3Eyes

ไม่รู้ "ระบบ" ที่ว่าหมายถึงอะไร แต่ปีที่ผ่านมามีการดันเพดานจนสามารถไปแตะเรื่องสถาบันได้คงไม่เรียกว่าหงอ หรือการที่กลุ่มนักเรียนเลวออกมาถล่มระบบการศึกษาก็คงไม่เรียกว่าหงอ หรือการที่ "คนรุ่นใหม่ๆ" ลงถนนจำนวนมากก็คงไม่เรียกว่าหงอเช่นกัน แล้วต้องท้าทายถึงขนาดไหนถึงจะไม่เรียกว่า "หงอ"

31 views ·