อ่อนหัดกับความซับซ้อนของคน สับสนกับความซับซ้อนของใจ 🥀🖤
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble