WTF
อ๋อออ รู้แล้ว ทำไมเพลง 12345 I love u ถึงโดน 112 เพราะในเนื้อเพลง ร้องว่า 1 2 3 4 5 i love u 6 7 8 9 i love u คือไม่มี 10 ตีความได้ว่า ไม่รัก 10 นี่เองงงงงงง #mindsth
10Upvotes
5Reminds