Tiêu đề (Title): Đồi chè (tea field) Nhiếp ảnh gia (Photographer): Hieu HD #photography #vietnam #landscape #life

15Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VietNam_Beauty

Tác phẩm: Giáo xứ Nam Am (Nam Am village) Nhiếp ảnh gia (photographer): Hieu_batigol #photography #vietnam #life #landscape #travel

99 views · Jun 10th

Chơi đùa (playing) Nhiếp ảnh gia (Photographer): Haikeu #photography #vietnam #landscape #life

64 views · Jun 10th

More from VietNam_Beauty

Tác phẩm: Giáo xứ Nam Am (Nam Am village) Nhiếp ảnh gia (photographer): Hieu_batigol #photography #vietnam #life #landscape #travel

99 views · Jun 10th

Chơi đùa (playing) Nhiếp ảnh gia (Photographer): Haikeu #photography #vietnam #landscape #life

64 views · Jun 10th