ครอปทอโป มหาราชา โลกสฺมิมพฺพุทา ราชาผู้สวมครอปท้อป เป็นเสนียดของโลก

9Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

More from Walther Kühn & Henrik Nomes