More from Harrysong889

Moderna ชี้ วัคซีนโควิดได้ผล 100% ในเด็กอายุ 12-15 ปี ( มีข่าวเอกชนไทยพร้อมขายช่วงไตรมาส 3 ) . ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2564 บริษัท โมเดอร์นา อินคอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกมาแถลง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในการศึกษากลุ่มเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี . ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 100% ซึ่งทำให้วัคซีนโมเดอร์นา ขณะนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง 100% ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่อจากวัคซีนของไฟเซอร์ ทั้งนี้ทางบริษัท เตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้งานเพื่อการฉุกเฉินการใช้วัคซีนโควิดสำหรับวัยรุ่นในช่วงต้นเดือนหน้า

37 views ·

Moderna ชี้ วัคซีนโควิดได้ผล 100% ในเด็กอายุ 12-15 ปี ( มีข่าวเอกชนไทยพร้อมขายช่วงไตรมาส 3 ) . ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2564 บริษัท โมเดอร์นา อินคอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกมาแถลง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในการศึกษากลุ่มเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี . ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 100% ซึ่งทำให้วัคซีนโมเดอร์นา ขณะนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง 100% ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่อจากวัคซีนของไฟเซอร์ ทั้งนี้ทางบริษัท เตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้งานเพื่อการฉุกเฉินการใช้วัคซีนโควิดสำหรับวัยรุ่นในช่วงต้นเดือนหน้า

37 views ·

More from Harrysong889

Moderna ชี้ วัคซีนโควิดได้ผล 100% ในเด็กอายุ 12-15 ปี ( มีข่าวเอกชนไทยพร้อมขายช่วงไตรมาส 3 ) . ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2564 บริษัท โมเดอร์นา อินคอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกมาแถลง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในการศึกษากลุ่มเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี . ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 100% ซึ่งทำให้วัคซีนโมเดอร์นา ขณะนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง 100% ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่อจากวัคซีนของไฟเซอร์ ทั้งนี้ทางบริษัท เตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้งานเพื่อการฉุกเฉินการใช้วัคซีนโควิดสำหรับวัยรุ่นในช่วงต้นเดือนหน้า

37 views ·

Moderna ชี้ วัคซีนโควิดได้ผล 100% ในเด็กอายุ 12-15 ปี ( มีข่าวเอกชนไทยพร้อมขายช่วงไตรมาส 3 ) . ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2564 บริษัท โมเดอร์นา อินคอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกมาแถลง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในการศึกษากลุ่มเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี . ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 100% ซึ่งทำให้วัคซีนโมเดอร์นา ขณะนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง 100% ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่อจากวัคซีนของไฟเซอร์ ทั้งนี้ทางบริษัท เตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้งานเพื่อการฉุกเฉินการใช้วัคซีนโควิดสำหรับวัยรุ่นในช่วงต้นเดือนหน้า

37 views ·