More from hoangloc3737

Glacial lake in the Swiss Alps

68 views ·

Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm " bất biến " giữa dòng đời " vạn biến " #myphoto #AnnieNg

134 views ·

Silent night Slovenia

94 views ·

More from hoangloc3737

Glacial lake in the Swiss Alps

68 views ·

Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm " bất biến " giữa dòng đời " vạn biến " #myphoto #AnnieNg

134 views ·

Silent night Slovenia

94 views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!